Mikołajkowa promocja

10% zniżki na pakiety badań zawarte w cenniku ’PAKIETY BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
W DIAGNOSTYCE ZAKAŻEŃ DRÓG RODNYCH

Promocja obowiązuje od 4 grudnia 2023r. do 8 grudnia 2023r.

Regulamin promocji

„Mikołajkowa promocja”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i podstawy na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Mikołajkowa promocja” (Promocja). Opis Promocji w materiałach promocyjno-reklamowych ma wyłącznie charakter informacyjny.

2. Organizatorami Promocji jest Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sławkowska 17 (CBM) (Organizator).

3. Promocja trwa od dnia 4 grudnia 2023r. do dnia 8 grudnia 2023r.

§2. Zasady udziału w Promocji

1. Promocja skierowana jest do wszystkich osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych (Uczestnik).

2. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

4. Promocja dotyczy:

  4.1. Wszystkich pakietów badań wymienionych w cenniku ‘PAKIETY BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH W DIAGNOSTYCE ZAKAŻEŃ DRÓG RODNYCH’. Cennik dostępny jest pod adresem: https://cbm.com.pl/cennik-pakietow/ .

5. Promocja obejmuje wyłącznie badania dla osób, które zgłosiły się na badania w okresie obowiązywania promocji (§1. ust 2) do punktu pobrań w siedzibie spółki, tj. na ul. Sławkowska 17 w Krakowie.

7. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi itp. chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych stanowią inaczej.

9. Skorzystanie z Promocji wymaga akceptacji Regulaminu.

§3. Warunki Promocji

1. Uczestnik samodzielnie decyduje o skorzystaniu z promocji. Na tej podstawie zostanie naliczony 10% rabat od cen wymienionych  w §2. ust 4.

2. Udostępniane w Promocji badania, a w szczególności ich rodzaj, parametry i ceny mogą ulegać zmianie w czasie trwania Promocji o czym organizator poinformuje w materiałach dostępnych na swojej stronie internetowej i w siedzibie organizatora promocji.

3. Oferta ulega unieważnieniu w przypadku, gdy okaże się, że jest niezgodna z prawem.

4. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana przez CBM z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiana nie może pogorszyć warunków udziału Uczestników, którzy skorzystali z Promocji.

§4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej CBM, na której umieszcza się informację o Promocji.

2. Powyższy regulamin określa zasady promocji „Mikołajkowa promocja„.

3. Organizator Promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

4. Regulamin wchodzi w życie z pierwszym dniem obowiązywania promocji wymienionym w §1. ust 3 dniem Regulaminu.

5. Regulamin będzie dostępny do wglądu, w czasie trwania Promocji w siedzibie CBM oraz na stronie internetowej www.cbm.com.pl .

Regulamin promocji w formacie .pdf