O firmie

WSPÓŁPRACA KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE


 

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. Jana Bobra w Krakowie (CBMiA) jest powstałym w 1995 roku laboratorium mikrobiologicznym prowadzącym badania w zakresie mikrobiologii klinicznej i farmaceutycznej (numer identyfikacyjny w ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych — 0323).

    

Działalność statutowa obejmuje:

  • mikrobiologiczną diagnostykę materiałów klinicznych
  • badanie czystości mikrobiologicznej preparatów farmaceutycznych oraz badanie czystości mirobiologicznej przestrzeni pracy
  • produkcję autoszczepionek
  • produkcję krążków diagnostycznych
  • prace naukowo-badawcze
 
W Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek wykonywane są analizy mikrobiologiczne materiałów klinicznych pochodzących z dróg oddechowych, dróg moczowo-płciowych, zmian skórnych (ropnie, czyraki, trądzik itp.), ran pooperacyjnych i inne. Analiza mikrobiologiczna w zależności od rodzaju materiału prowadzona jest w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów itp.W zależności od poszukiwanego drobnoustroju (czynnika etiologicznego), diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, izolacja i identyfikacja) lub z zastosowaniem komercyjnych testów wzrostowo-hodowlanych, serologicznych, biochemicznych oraz sond genetycznych.
 
Dla wyizolowanych patogenów wykonywane są oznaczenia lekowrażliwości metodą dyfuzyjno - krążkową zgodnie z zaleceniami EUCAST lub z zastosowaniem E-testów. Równolegle z wykonywanymi analizami prowadzona jest ciągła kontrola parametrów wykonywanych badań, stosowanych metod i procedur diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem technik oznaczania lekowrażliwości. Pracownia posiada własną kolekcję szczepów wzorcowych i systematycznie poddaje się kontroli jakości wykonywanych badań przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.
 

Na pierwszym miejscu stawiamy wysoką jakość oferowanych badań. Wiarygodność naszego laboratorium potwierdzają certyfikaty: 

Coroczny udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO

 Certyfikat GMP o numerze GIF-IW-400/0005/01/813/108/15 wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

Dyplom dla wyrózniającego się Medycznego Laboratorium Diagnostycznego przyznane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych 

Patron naszego Centrum - dr Jan Bóbr ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1950 roku pracował w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej w Krakowie. Prowadził pionierskie badania z dziedziny zakażeń szpitalnych, które zostały podsumowane w rozprawie habilitacyjnej i wydane pośmiertnie, ponieważ zginął tragicznie 2 kwietnia 1969 roku w katastrofie samolotowej. Jego badania położyły podwaliny pod nowoczesne zasady zwalczania zakażeń szpitalnych w Polsce. Przez ostatnie trzy lata życia prowadził na szeroką skalę zakrojone badania nad mechanizmem nosicielstwa gronkowców. Był świetnym organizatorem badań, utworzył wspaniały zespół badaczy. Członkowie tego zespołu, jego uczniowie, choć w różnych placówkach naukowych, kontynuują jego dzieło do dziś.
Ci, co go znali, podziwiali jego skromność i inteligencję, kulturę i wiedzę daleko sięgającą poza wąską specjalność.
Był człowiekiem jakiego rzadko się spotyka, a na pewno nigdy nie zapomina. Dlatego wybraliśmy go na naszego patrona.
 
 Zobacz: