Krążki diagnostyczne N

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE N, nr kat. CBMN-5

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone nowobiocyną (a’ 2 µg nowobiocyny w krążku), do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus.

Sposób postępowania

  • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller – Hinton II Agar
  • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
  • czystą hodowlę (pojedynczą kolonię) badanego szczepu zidentyfikowanego jako gronkowiec koagulazo-ujemny, o gęstości około 0,5 McFarlanda wymazać na płytkę
  • identyfikację za pomocą krążków z nowobiocyną należy wykonać kładąc centralnie krążek na płytkę z posianym, badanym szczepem
  • można wykonać identyfikację kilku szczepów równocześnie, posiewając badane szczepy promieniście i nakładając krążek centralnie na płytkę
  • płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
  • hodowlę inkubować 18-24 godzin, w temperaturze 35° C, w atmosferze tlenowej

Interpretacja wyników

  •  po zakończeniu inkubacji zmierzyć średnicę strefy zahamowania wzrostu wokół krążka
  •  wszystkie szczepy gronkowców koagulazo-ujemnych, wykazujące strefę zahamowania wzrostu 12 i poniżej 12 mm wobec krążków z nowobiocyną należy zakwalifikować do gatunku Staphylococcus saprophyticus
  • Równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy prowadzić kontrolę wobec szczepów wzorcowych:
Dla szczepów wzorcowychstrefa zahamowania wzrostu (w mm)
Staphylococcus saprophyticusATCC 494539
Staphylococcus epidermidisATCC 1222831-33

Produkt przeznaczony do diagnostyki „in vitro”.
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10C do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

Dokumenty do pobrania

Świadectwa Kontroli Jakości