Krążki diagnostyczne BX

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE BX, nr kat. CBMBX-10

Krążki diagnostyczne o średnicy 9 mm nasycone czynnikiem X + bacytracyna B (a’ 2j bacytracyny w krążku)

Krążki przeznaczone do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemopbilus.

Pałeczki z rodzaju Haemophilus wymagają do wzrostu obecności czynnika V i/lub czynnika X. To zapotrzebo­wanie pozwala na ich różnicowanie w obrębie rodzaju i precyzyjne określenie przynależności do gatunku.

Sposób postępowania

  • w celu przeprowadzenia różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller – Hinton II Agar
  • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
  • czystą hodowlę szczepu Haemophilus (np. kolonie wyrosłe wokół krążka BVX przy posiewie materiału klinicznego na podłoże Mueller-Hintona – patrz opis krążków BVX) zawiesić w roztworze 0,9% NaCI, tak aby uzyskać zawiesinę o gęstości około 0,5 McFarlanda
  • przygotowaną zawiesinę posiać jałowym wacikiem i nałożyć krążki diagnostyczne BV i BX w odległości około 15-20 mm od siebie
  • posiany materiał inkubować w temperaturze 35° C, przez 18-24 godzin, w atmosferze 5-7% C02

Interpretacja wyników

  • Po zakończeniu inkubacji ocenić czy wzrost badanego szczepu wystąpił w strefie pomiędzy krążkami BV i BX czy wyłącznie wokół krążka BV
  • W przypadku szczepów należących do gatunku Haemophilus influenzae – badany szczep wykazuje wzrost wyłącznie w strefie pomiędzy krążkami BV i BX, co związane jest z zapotrzebowaniem szcze­pów tego gatunku na obydwa czynniki wzrostu, zarówno X jak i V
  • W przypadku szczepów należących do gatunku Haemophilus parainfluenzae – badany szczep wykazuje wzrost wyłącznie wokół krążka BV, co związane jest z zapotrzebowaniem szczepów tego gatunku wyłącznie na czynnik V
  • Równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy prowadzić kontrolę wobec szczepów wzor­cowych
Haemophilus influenzaeATCC 49247wzrost wyłącznie w strefie pomiędzy krążkami BV i BX
Haemophilus parainfluenzaeATCC 7901wzrost wyłącznie wokół krążka BV

Produkt przeznaczony do diagnostyki „in vitro”.
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10C do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

Dokumenty do pobrania

Świadectwa Kontroli Jakości