Dr n. przyr. Andrzej Kasprowicz

Dr n.przyr. Andrzej Kasprowicz

(ur. 1943r., zm. 4.01.2019r.)

  Doktor Andrzej Kasprowicz odszedł od nas 4 stycznia 2019 roku i mimo, że minęło już kilka miesięcy trudno myśleć o Doktorze w czasie przeszłym. Stąd te słowa o Nim to nie wspomnienia, ale przede wszystkim refleksje o tych bez mała 40 przepracowanych wspólnie latach: codziennym skupianiu się nad drobnoustrojami, mechanizmami zakażeń, doskonaleniem diagnostyki mikrobiologicznej, kształceniem młodych koleżanek i kolegów, szkoleniem mikrobiologów, pobieraniem materiałów klinicznych, wydawaniem wyników, rozmową z Pacjentami i konsultacjami z lekarzami. 

    Pasją życia Doktora była mikrobiologia – bakterie, z którymi związane było całe Jego życie zawodowe. To była wielka pasja, pomimo tego, że droga zawodowa Doktora, pozornie prosta, była czasem trudna i bolesna. Od studenta Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dalej pracownika naukowo-dydaktycznego w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (dzisiaj Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński), w końcu twórcę Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra. Pracując w Instytucie Mikrobiologii Doktor zajmował się badaniem właściwości fenotypowych i diagnostyką ziarenkowców gram-dodatnich. Jego ogromną pasją, której poświęcił wiele lat pracy były bakterie z rodzaju Propionibacterium, jako jeden z czynników zmian trądzikowych. Jednocześnie był zaangażowany w kształcenie studentów wydziałów lekarskiego, farmaceutycznego i oddziału analityki medycznej. Zawsze znajdował dla nich czas, a prowadzone przez dr. Kasprowicza zajęcia dydaktyczne były na najwyższym poziomie merytorycznym.

      W ciągu całego aktywnego życia zawodowego, czy to na uczelni czy w Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Doktor codziennie pracował przy stole laboratoryjnym, a jednocześnie pracował naukowo publikując ponad 100 pozycji. Pod opieką dr. Kasprowicza wykonano dziesiątki prac dyplomowych. Zawsze służył swą wiedzą i doświadczeniem, pomagał i wspierał każdego, kto chciał się uczyć i doskonalić warsztat mikrobiologiczny: studentów, magistrantów, doktorantów, diagnostów, czy po prostu kolegów mikrobiologów. Gdy tylko otwierały się możliwości Doktor przystępował do egzaminów specjalizacyjnych uzyskując tytuł specjalisty I˚ a potem II˚ według starej ustawy. W 1974 roku obronił pracę doktorską i dalej konsekwentnie przygotowywał rozprawę habilitacyjną, którą sfinalizował, ale która była jego wielką przegraną z panującym wówczas systemem i Centralną Komisją Kwalifikacyjną, która odmówiła zatwierdzenia stopnia doktora habilitowanego nadanego Doktorowi przez Radę Wydziału Farmaceutycznego; jednak dr Kasprowicz nie poddał się. W 1991 roku zorganizował własny, najpierw trzyosobowy, potem pięcioosobowy, a dzisiaj liczący ponad dwadzieścia osób zespół Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra, którym kierował do końca swego życia. Na patrona tego zespołu obrał dr Jana Bobra mawiając, cyt. „Był moim nauczycielem, który wciągnął mnie do współpracy naukowej, gdy byłem jeszcze na trzecim roku studiów. To jemu głównie zawdzięczam to wszystko, do czego doszedłem w mojej pracy
zawodowej
.”

      Dr Andrzej Kasprowicz był doskonałym organizatorem pracy diagnostycznej i naukowej w laboratorium, wymagającym i sprawiedliwym szefem, przygotowywał pracowników do samodzielnej pracy i narzucał najwyższe standardy, które pozwalają naszej placówce rzetelnie funkcjonować w środowisku mikrobiologów diagnostów, lekarzy dla których Centrum świadczy usługi diagnostyczne oraz w środowisku naukowym. Uczył nas, swych pracowników, że każdy wynik badania mikrobiologicznego to także cząstka pracy naukowo-badawczej. Doktor był z natury społecznikiem. Na rzecz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pracował z zaangażowaniem systematycznie od wielu lat. Od 1967 roku pełnił funkcję sekretarza naukowego oddziału krakowskiego PTM, a od 1996 przewodniczącego. W 1992 był głównym organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTM w Krakowie i członkiem Zarządu Głównego towarzystwa. W czasie kierowania oddziałem krakowskim prowadził zebrania naukowe na bardzo wysokim poziomie merytorycznym a oddział krakowski stał się najliczniejszym oddziałem w kraju. Regularne comiesięczne zebrania naukowe, na które byli zapraszani najznamienitsi przedstawiciele środowiska mikrobiologów reprezentujących różne dyscypliny, mini sympozja, szkolenia indywidualne przygotowujące do specjalizacji, to codzienny wkład dr Kasprowicza w podnoszenie kwalifikacji i poziomu merytorycznego diagnostów mikrobiologów. Pełnił też obowiązki wojewódzkiego specjalisty w zakresie mikrobiologii lekarskiej w województwie nowosądeckim.

     Dr Andrzej Kasprowicz związany był także z niezależnym ruchem związkowym. W 1980 r. był założycielem i przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Mikrobiologii krakowskiej Akademii Medycznej. Od  samego początku tworzenia Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr Kasprowicz reprezentował w niej środowisko mikrobiologów Polski Południowej. Od 1991 roku czynnie uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych. Był członkiem Krajowej Rady I Kadencji.
O zaangażowaniu Doktora świadczy numer wpisu na listę diagnostów: 11.

       Doktor Andrzej Kasprowicz był pomysłodawcą i fundatorem odznaki krakowskiego oddziału PTM – plakiety, która zgodnie z regulaminem jest przyznawana wyróżnionym mikrobiologom za cenny wkład w działalność na rzecz środowiska – to właśnie cały Doktor. Zaangażowanie i praca dr Andrzeja Kasprowicza zostały zauważone i docenione. Doktor wyróżniony został członkostwem honorowym PTM i Medalem im.prof. Odona Bujwida, w kolejnych latach najwyższym odznaczeniem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – statuetką SAPERE AUDE, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”; ale dla Doktora zawsze najważniejszy był drugi człowiek – Pacjent, Lekarz i Współpracownicy. Dlatego zawsze my – współpracownicy Doktora czuliśmy się dla Niego ważni.  Tak jak Dr Andrzej Kasprowicz spotkał przed laty na swojej drodze dr Jana Bobra, tak i my mamy świadomość jak ważne w naszym życiu było spotkanie Doktora Kasprowicza i praca z Nim.

        Dr Kasprowicz był mądry, prawy, pracowity, dzielny i uparty, do końca wierny Swoim ideałom. Był z nami zawsze, a w naszych sercach i w naszej pamięci na zawsze pozostanie jako Nasz Doktor.

       

W imieniu Zespołu Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek
imienia dr Jana Bobra

Dr Anna Białecka

Kraków, 04.06.2019

Wspomnienie doktora na stronie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

www.microbiology.pl/wp-content/uploads/2019/04/Kasprowicz-Andrzej.pdf