BADANIE POWIETRZA

BADANIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIETRZA

Opis badania

 • Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza wykonywane jest metodą sedymentacyjną lub metodą aspiracyjną (zderzeniową) z użyciem próbników MAS 100 firmy Merck i SAS SUPER ISO firmy VWR.
 • Celem badania jest ocena czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy poprzez określenie obecności w niej ogólnej liczby drobnoustrojów.
 • Wynik badania formułowany jest przez podanie liczby drobnoustrojów w przeliczeniu na 1 m3 aspirowanego powietrza w przypadku metody aspiracyjnej lub ogólnej liczby drobnoustrojów wyrosłych na powierzchni płytek Petriego po określonym czasie ekspozycji – w przypadku metody sedymentacyjnej.

Zasady pobierania próbek

 • CBMiA dostarcza odpowiednie podłoża i urządzenia do wykonania badań.
 • Podłoża rutynowo poddawane są badaniu jałowości i żyzności, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP
 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę lub pracownik CBMiA

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • W metodzie aspiracyjnej objętość zasysanego przez aparat powietrza uzależniona jest od klasy pomieszczenia, w którym wykonywane jest badanie. Rutynowo w obszarach o czystości powietrza klasy A i B pobierany jest 1m3 (czas trwania pomiaru – 10 minut), w pomieszczaniach strefy szarej, szarej kontrolowanej 200 l (czas trwania pomiaru – 2 minuty)
 • W metodzie sedymentacyjnej czas trwania pomiaru wynosi standardowo 4 godziny, ale może on zostać skrócony, jeżeli czynność podczas której monitorowany jest stan mikrobiologiczny powietrza – trwa krócej.

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Po dokonaniu pomiarów wszystkie podłoża bezpiecznie zapakować i dostarczyć niezwłocznie do CBMiA (max. do 24 godzin od momentu pobrania, temperatura pokojowa – 15-250 C).
 • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis punktów poboru próbek oraz czas trwania pomiaru

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

 

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w jednym punkcie – metodą aspiracyjną lub sedymentacyjną

80 zł + 23% VAT

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka