BADANIE POWIERZCHNI

BADANIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIERZCHNI

Opis badania

 • Badanie czystości mikrobiologiczne powierzchni (ściany, podłogi, blaty, urządzenia) wykonywane jest metodą odciskową, metodą wymazową lub metodą wypłukiwania.
 • Metoda odciskowa może być stosowana do oznaczenia poziomu mikrobiologicznego obciążenia badanych powierzchni o regularnych kształtach i w miejscach łatwo dostępnych dla wykonania odcisku. Metoda ta polega pobraniu odcisku z badanej powierzchni 25 cm2 za pomocą płytki odciskowej Rodac, zawierającej substancje inaktywujące środki do dezynfekcji powierzchni.
 • Metoda wymazowa może być stosowana do oznaczenia poziomu obciążenia mikrobiologicznego badanych powierzchni o nieregularnych kształtach, gdzie nie można zastosować metody odciskowej, ale łatwo dostępnych. Metoda ta polega pobraniu wymazu z badanej powierzchni za pomocą jałowych wymazówek. Do badania używane są wymazówki flokowane oraz rozcieńczalnik zawierający w swoim składzie substancje inaktywujące środki do dezynfekcji powierzchni.
 • Metoda popłuczynowa stosowana do oznaczenia poziomu mikrobiologicznego badanych powierzchni głównie urządzeń, które są trudne do demontażu lub nie są łatwo dostępne i gdzie nie można zastosować metody odciskowej lub metody wymazowej. Polega ona na wymieszaniu przez określony czas i przepłukaniu urządzenia rozpuszczalnikiem o znanej objętości (zwykle jest to woda z ostatniego płukania urządzenia) i pobieraniu próbki popłuczyn o danej objętości

Zasady pobierania próbek

 • CBMiA dostarcza odpowiednie podłoża, wymazówki i sterylne butelki do wykonania badań.
 • Podłoża rutynowo poddawane są badaniu jałowości i żyzności, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP
 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę lub pracownik CBMiA

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Powierzchnia płytki odciskowej wynosi 25 cm2 i z takiej powierzchni pobierana jest próbka
 • W przypadku metody wymazowej obszar badania może być wielkości od 20 do 100 cm2 – zgodnie ze schematem poboru prób Zleceniodawcy

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Po dokonaniu pomiarów wszystkie podłoża bezpiecznie zapakować
 • Płytki odciskowe dostarczyć do 24 godzin od momentu pobrania, temperatura przechowywania 15-250 C
 • Wymazówki i popłuczyny dostarczyć do 4 godzin (temperatura 15 -250C). Maksymalny czas przechowywania próbek wynosi 24 godziny w temperaturze 4-80 C
 • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis punktów poboru próbek

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

 

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni metodą odciskową w jednym punkcie (badanie ilościowe)

80 zł + 23% VAT

Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni metodą wymazową w jednym punkcie (badanie ilościowe i jakościowe)

200 zł + 23% VAT

Badanie czystości mikrobiologicznej popłuczyn (badanie ilościowe i jakościowe)

250 zł + 23% VAT

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka