BADANIE PERSONELU

BADANIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ PERSONELU

Opis badania

 • Badanie czystości mikrobiologicznej personelu wykonywane jest metodą odciskową
 • Metoda odciskowa może być stosowana do oznaczenia poziomu mikrobiologicznego obciążenia rękawic, odzieży lub innych punktów badanego personelu

Zasady pobierania próbek

 • CBMiA dostarcza odpowiednie podłoża do wykonania badań.
 • Podłoża rutynowo poddawane są badaniu jałowości i żyzności, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP
 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę lub pracownik CBMiA

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Powierzchnia płytki odciskowej wynosi 25 cm2 i z takiej powierzchni pobierana jest próbka
 • Na 1 badanie może składać się od 1 do 3 punktów pomiarowych pochodzących z 1 osoby (np. rękawica prawa, lewa i przód fartucha)

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Po dokonaniu pomiarów wszystkie podłoża bezpiecznie zapakować
 • Płytki odciskowe dostarczyć do 24 godzin od momentu pobrania, temperatura przechowywania 15-250 C
 • Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis punktów poboru próbek

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

 

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej personelu metodą odciskową (badanie ilościowe)

80 zł + 23% VAT

 

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka