KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE BV i BX, nr kat. CBMX-10 i CBMBV-11

Krążki diagnostyczne o średnicy 9 mm nasycone.

 • BV - czynnikiem V + bacytracyna B (a' 2j bacytracyny w krążku)
 • BX - czynnikiem X + bacytracyna B (a' 2j bacytracyny w krążku)

Krążki przeznaczone do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemopbilus.

Pałeczki z rodzaju Haemophilus wymagają do wzrostu obecności czynnika V i/lub czynnika X. To zapotrzebo­wanie pozwala na ich różnicowanie w obrębie rodzaju i precyzyjne określenie przynależności do gatunku.

 

BV

Haemophilus inluenzae - wzrost tylko w strefie między krążkami BV i BX

BV

Haemophilus parainfluenzae - wzrost wokół krążka BV

Sposób postępowania

 • w celu przeprowadzenia różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller - Hinton II Agar
 • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
 • czystą hodowlę szczepu Haemophilus (np. kolonie wyrosłe wokół krążka BVX przy posiewie materiału klinicznego na podłoże Mueller - Hintona - patrz opis krążków BVX) zawiesić w roztworze 0,9% NaCI, tak aby uzyskać zawiesinę o gęstości około 0,5 McFarlanda
 • przygotowaną zawiesinę posiać jałowym wacikiem i nałożyć krążki diagnostyczne BV i BX w odległości około 15-20 mm od siebie
 • posiany materiał inkubować w temperaturze 35° C, przez 18-24 godzin, w atmosferze 5-7% C02

Interpretacja wyników

 • Po zakończeniu inkubacji ocenić czy wzrost badanego szczepu wystąpił w strefie pomiędzy krążkami BV i BX czy wyłącznie wokół krążka BV
 • W przypadku szczepów należących do gatunku Haemophilus influenzae - badany szczep wykazuje wzrost wyłącznie w strefie pomiędzy krążkami BV i BX, co związane jest z zapotrzebowaniem szcze­pów tego gatunku na obydwa czynniki wzrostu, zarówno X jak i V
 • W przypadku szczepów należących do gatunku Haemophilus parainfluenzae - badany szczep wykazuje wzrost wyłącznie wokół krążka BV, co związane jest z zapotrzebowaniem szczepów tego gatunku wyłącznie na czynnik V
 • równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy prowadzić kontrolę wobec szczepów wzor­cowych

Dla szczepów wzorcowych

Haemophilus influenzae ATCC 49247 wzrost wyłącznie w strefie pomiędzy krążkami BV i BX
Haemophilus parainfluenzae ATCC 7901 wzrost wyłącznie wokół krążka BV

 

Produkt przeznaczony do diagnostyki "in vitro".
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10oC do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

 

Powrót do: Krążki diagnostyczne